"زبان متصل می شود" - یادگیری صحبت کردن و درک آلمانی بازی کودکانه است. پروژه پشتیبانی زبان برای کودکان - شاید در حال حاضر در منطقه شما...
Rotary Logo

Sprachförderung für Ihr Kind

Anmeldung für Kinder

Ja, mein Kind soll für 4 Euro pro Stunde Sprachförderung bekommen!

    Daten des Kindes / اطلاعات:

    Möchten Sie für die Sprachförderung Ihres Kindes einen weiblichen oder männlichen Scout? / آیا دوست دارید یک پیشاهنگ مرد یا زن به فرزندتان کمک کند تا زبان خود را صحبت کند؟

    weiblich / زنmännlich / نرkeine Angabe / مشخص نشده

    Daten der Eltern / داده های والدین: