Sprach­förderung für Ihr Kind

 

پشتیبانی زبان برای فرزند شما

والدین‭ ‬محترم؛

‭ ‬یكي‭ ‬از‭ ‬فاكتورھاي‭ ‬مھم‭ ‬موفقیت‭ ‬در‭ ‬مدرسه‭ ‬و‭ ‬كار‭ ‬توانایي‭ ‬صحبت‭ ‬كردن‭ ‬به‭ ‬زبان‭ ‬آلماني‭ ‬است‭.‬ما‭ ‬به‭ ‬فرزندان‭ ‬خانواده‭ ‬ھاي‭ ‬مھاجر‭ ‬كمك‭ ‬مي‭ ‬كنیم‭ ‬تا‭ ‬زبان‭ ‬آلماني‭ ‬یاد‭ ‬بگیرند‭. ‬امتیاز‭ ‬ویژه‭ ‬این‭ ‬برنامه‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬فرزندان‭ ‬شما‭ ‬به‭ ‬روشي‭ ‬كاملا‭ ‬سرگرم‭ ‬كننده‭ ‬حمایت‭ ‬مي‭ ‬شوند‭.‬

اكثر‭ ‬مربیان‭ ‬ما،‭ ‬دانش‭ ‬آموزان‭ ‬،دانشجویان‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬افرادي‭ ‬ھستند‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬داوطلبانه‭ ‬متقاضي‭ ‬تدریس‭ ‬شده‭ ‬اند‭. ‬این‭ ‬مربیان‭ ‬توسط‭ ‬اساتید‭ ‬مجرب‭ ‬آموزش‭ ‬دیده‭ ‬اند‭ ‬و‭ ‬ھر‭ ‬كدام‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬متناوب‭ ‬‮١‬‭ ‬یا‭ ‬‮٢‬‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬ھفته‭ ‬كودكان‭ ‬‮٤‬‭ ‬تا‭ ‬‮١٠‬‭ ‬ساله‭ ‬را‭ ‬‮١‬‭ ‬ساعت‭ ‬در‭ ‬منزلشان‭ ‬آموزش‭ ‬مي‭ ‬دھند‭. ‬آنھا‭ ‬وسیله‭ ‬ھاي‭ ‬آموزشي‭ ‬و‭ ‬سرگرم‭ ‬كننده‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬یادگیري‭ ‬بھتر‭ ‬كودكان‭ ‬ھمیشه‭ ‬به‭ ‬ھمراه‭ ‬دارند،‭ ‬در‭ ‬نتیجه‭ ‬یادگیري‭ ‬زبان‭ ‬آلماني‭ ‬به‭ ‬یك‭ ‬سرگرمي‭ ‬جذاب‭ ‬براي‭ ‬كودكان‭ ‬تبدیل‭ ‬مي‭ ‬شود‭.‬

دستمزد‭ ‬دانش‭ ‬آموزاني‭ ‬كه‭ ‬مدرس‭ ‬زبان‭ ‬آلماني‭ ‬مي‭ ‬باشند‭ ‬حداقل‭ ‬‮١٠‬‭ ‬یورو‭ ‬در‭ ‬ھر‭ ‬ساعت‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬ازاي‭ ‬ھر‭ ‬كودك‭ ‬مي‭ ‬باشد،‭ ‬این‭ ‬درحالیست‭ ‬كه‭ ‬دستمزد‭ ‬مربیان‭ ‬دانشجو‭ ‬و‭ ‬مربیان‭ ‬داوطلب‭ ‬‮١٢‬‭ ‬یورو‭ ‬در‭ ‬ھر‭ ‬ساعت‭ ‬به‭ ‬ازاي‭ ‬ھر‭ ‬كودك‭ ‬مي‭ ‬باشد‭.‬اما‭ ‬مزیت‭ ‬شما‭ ‬والدین‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬شما‭ ‬فقط‭ ‬‮٤‬‭ ‬یورو‭ ‬به‭ ‬ازاي‭ ‬ھر‭ ‬ساعت‭ ‬مي‭ ‬پردازید‭.‬ما‭ ‬به‭ ‬تفاوت‭ ‬توسط‭ ‬باشگاه‭ ‬روتاري‭ ‬پرداخت‭ ‬مي‭ ‬شود‭. ‬به‭ ‬دلخواه‭ ‬شما‭ ‬آموزش‭ ‬زبان‭ ‬در‭ ‬ھر‭ ‬زمان‭ ‬مي‭ ‬تواند‭ ‬خاتمه‭ ‬یابد‭. ‬مشاورین‭ ‬ما‭ ‬براي‭ ‬پاسخگویي‭ ‬به‭ ‬سوالات‭ ‬والدین‭ ‬و‭ ‬مربیان‭ ‬در‭ ‬دسترس‭ ‬مي‭ ‬باشند‭.‬

آیا‭ ‬مایلید‭ ‬فرزندتان‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬برنامه‭ ‬آموزشي‭ ‬شركت‭ ‬كند؟

‭ ‬فرزندتان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬وبسایت‭ ‬www.sprache-verbindet.de‭ ‬ثبت‭ ‬نام‭ ‬كنید‭. ‬ما‭ ‬در‭ ‬اولین‭ ‬فرصت‭ ‬با‭ ‬شما‭ ‬تماس‭ ‬خواھیم‭ ‬گرفت‭.‬